Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 40 edycji szkoleń komputerowych ECDL

Zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie 40 edycji szkoleń komputerowych – wynagrodzenie trenera szkoleń na potrzeby projektu „ECDL – udany start” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.2. „Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.